Përkthimi: shënime gjenerale

"Ne" në vijim i referohet ekipit të projektit OmegaT. Ekipi i projektit të OmegaT-së nuk është një kompani ose një trup formal legal; vetëm një grup vullnetarësh të përfshirë në projektin OmegaT.

OmegaT është falas, program memorie përkthimit me kod-të-hapur. Ndërfaqësi i shfrytëzuesit dhe dokumentacioni origjinalisht janë shkruar në anglisht. Pasi që programi është i synuar për përkthyesit në tërë botën dhe jo vetëm vendet anglofone, është përkatëse që dokumentacioni (dhe, nëse e mundur, programi në vete) të jetë i gatshëm në gjuhët tjera. Sidoqoftë, pasi që programi jepet falas dhe nuk shitet komercialisht, nuk ka resurse për të paguar përkthimet. Në vend të saj, ata që janë të përfshirë në projektin OmegaT dhe shpresa që përkthimet që do të ofrohen të para do të jetë të ofruara të para më me rëndësi përkthyesit që kanë përdorur OmegaT-në për bindur për vlerat e tyre në komunitetin e përkthimeve si një tërësi.

Puna e përkthimit

Gjatë kohës së shkrimit, materiali që duhet të përkthehet përfshin:

Përkthyesit janë të lirë të nisin sa më shumë ose më pak punë që ata duan. Në veçanti, doracaku kryesor i shfrytëzuesit me gjasë merr dy javë për tu përkthyer, dhe disa përkthyes mund të duan të ndajnë punën e tyre.

Procedura

1.      Kontakto koordinuesin e lokalizimit në lin4trans@users.sourceforge.net, që do të jetë në gjendje t’iu tregoj për çdo çështje në lidhje me gjuhën tuaj.

2.      Bashkëngjitu grupit të shfrytëzuesit të OmegaT-së (gjithashtu të njohur si "OmT") te http://tech.groups.yahoo.com/group/omegat/. Gjatë procesit të anëtarësimi, ju do të jeni në gjendje të dërgoni mesazhe të shkurta te moderatorët e grupeve: kjo është për të mundësuar ata që të dallojnë shfrytëzuesit e vërtetë nga bërllogjijtë.

Pas bashkëngjitjes, vizitoni Planin e Lokalizimit të OmegaT te http://tech.groups.yahoo.com/group/omegat/database > Plani i Lokalizimit të OmegaT-së. Ky plan tregon se çfarë pune përkthimi/lokalizimi është tanimë duke u bërë në OmegaT, dhe cilat punë janë në veprim. Nëse një pjesë e përshtatshme e punës së gjuhës suaj ende nuk është nisur, ju mund të shtoni një të hyrë në plan për të treguar ju keni supozuar përgjegjësinë për të. Qëllimi i këtij plani është për të parandaluar dy ose më tepër përkthyes të punojnë në përkthimin e njëjtë pa qenë në dijeni për të (dyfishim i tentimeve).

3.      Megjithëse nuk është qenësore, ne rekomandojmë që t’i bashkëngjituni listës postuesve të lokalizuesve të OmegaT-së (gjithashtu të njohur si "OmT-l10n") në https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/omegat-l10n.

4.      Shkarko skedarët për përkthim. Skedarët e lokalizimit  të vet programit OmegaT mund të shkarkohen nga http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68187. Përzgjedh "Download" për pakon "Other - L10N projects". Juve do t’u ofrohen dy pako për shkarkim, "Full" dhe "Minimal".

Pakoja e plotë (full) përmban doracakun e shfrytëzuesit, manualin e nisjes së çastit, tufën e resurseve të ndërfaqësit dhe skedarit lexomë. Pakoja minimale përmban skedarët e njëjtë i pakoja e plotë, përveç doracakut kryesor të shfrytëzuesit. Ju nuk keni për ta përkthyer një pako të tërë; ju mund, për shembull, përktheni vetëm ndërfaqësin e shfrytëzuesit (Bundle.properties), ose vetëm tutorialin nisja e çastit.

Nëse ju doni të përktheni ueb faqet e OmegaT, ju lutemi  kontaktoni koordinatorin e lokalizimit (shiko më lart).

5.      Mund të ketë edhe versione të vjetra të dokumentacionit dhe/ose memorie përkthimi (TMX skedarët) të gatshëm për gjuhën tuaj që janë të dobishme për përkthimin tuaj. Një vendruajtje është krijuar në grupin OmTFiles > 6-Localizations, por është e mirë që gjithashtu të pyesni në listën e lokalizuesve (OmT-l10n) nëse ndonjë ka ndonjë material referencë që mund të lehtësoj përkthimin tuaj.

6.      Përkthe skedarët që ju keni përzgjedhur. E panevojshme të thuhet, ne do të preferojmë të përdornim OmegaT-në për punën e lokalizimit të OmegaT-së. Ju sidoqoftë mund të përdorni softuer tjerë nëse doni.

Shpaketo zip arkivat e pakos së plotë ose minimale që ju e keni shkarkuar. Gjatë shpaketimit, skedarët janë gati për tu përdorur në OmegaT projekt. Juve nuk iu duhet të krijoni  një OmegaT projekt siç do të duhej normalisht.

Tani ju keni lirinë në atë se si përktheni. Ju mund të ndryshoni, përmirësoni, shtoni ose të fshini informata në diskrecionin tuaj. Nëse keni ndonjë pyetje, OmT-l10n lista është vendi më i mirë për të postuar.

Nëse dokumenti që ju jeni duke e përkthyer përmban atë, ju lutem mos përktheni GPL (GNU Public License) ose GFDL (GNU Free Documentation License). Së pari, vetëm versioni origjinal në anglisht është legalisht i vlefshëm. Një përkthim mund të ofrohet për informata, por nuk ka vlefshmëri legale. Së dyti, gjuha juaj është një gjuhë tepër jo-kryesore, të dy dokumentet në të gjitha gjasat tanimë janë të përkthyera. Kërko në ueb dhe me gjasë ju do të gjeni përkthimet.

Ju lutemi mbani përkthimet e skedarëve HTML në formatin HTML. Formatimi i HTML-së përmbahet automatikisht kur ju të përdorni OmegaT-në. Ne jemi të faleminderueshëm për të gjitha përkthimet, por e thjeshton punë në mënyrë të konsiderueshme nëse skedarët kthehen në format të njëjtë (për shembull dhe jo HTML skedarin si Word skedar,).

7.      Pas kompletimit të përkthimit tuaj, ju mund ta shihni doracakun e shfrytëzuesit, nisjen e çastit dhe ueb faqet në çdo aplikacion që është në gjendje të lexoj  HTML skedarët, p.sh., ueb shfletuesi juaj. Skedari readme.txt është një skedar me tekst-të-thjeshtë që ju mund ta lexoni një redaktor teksti ose word processor.

Skedari "Bundle.properties" përmban rreshtat  për ndërfaqësin e shfrytëzuesit. Është e mundët për lokalizuesit që t’i testojnë vetë atë skedar, por procedura është disi e komplikuar dhe ne jemi në proces që ta bëjmë procesin më të lehtë. Nëse ju jeni të interesuar të testoni përkthimin tuaj të ndërfaqësit të shfrytëzuesit, ju lutemi kontaktoni ekipin e OmegaT për detajet e   procedurës. Ju sidoqoftë mund të plasoni skedarin Bundle.properties të pa-testuar .

8.      Plaso skedarin tuaj të koordinatori i lokalizimit, që do të pasoj atë te ekipi i zhvillimit për përfshirjen në pasimin pasues të OmegaT-së. Një ju keni përdorur OmegaT ose ndonjë vegël CAT për të punuar, ju lutemi na dërgo edhe memoriet tuaja të përkthimit send (TMX skedarët) së bashku me përkthimin tuaj. Kjo shumë do të thjeshtoj përditësimin e përkthimeve tuaja në të ardhmen. 

9.      Mos harroni ta përditësoni Planin e Lokalizimin e OmegaT-së (shiko Hapi 2 i procedurave) për të treguar që ju keni kompletuar përkthimin e ndonjë version/dokument të veçantë. Njësoj, nëse ju braktisni punën e përkthimit për ndonjë arsye, ju lutem përditësoni të hyrën tuaj në planin për të treguar këtë. Ky aftëson që dokument që ka të bëj me pasimin për përkthim nga një përkthyes tjetër.

Si i manipulon OmegaT versionet e lokalizuara

Në kohën e shkrimit (versioni 1.6.1), OmegaT i gjen gjuhët e sistemi operative që ju jeni duke e përdorur. Pastaj ai ngarkon ndërfaqësin e shfrytëzuesit dhe/ose doracakun e shfrytëzuesit në atë gjuhë, nëse është e gatshme. Nëse ndërfaqësi i shfrytëzuesit ose doracaku i shfrytëzuesit nuk janë të gatshme në gjuhën e sistemit tuaj operative, OmegaT rëndom paraqet versionet anglisht.

Nëse OmegaT përmban një gjuhë që ju doni ta përdorni por që nuk është gjuha e sistemit operativ, ju mund ta detyroni OmegaT që ta përdor versionin e dëshiruar duke ndërruar komandën e nisjes. Komanda e nisjes mund të gjendet në skedarin "omegat" dhe/ose "omegat.bat" në dosjen që përmban programin. Komanda normale është:

             java -jar OmegaT.jar

Ndërroje këtë duke shtuar opsionin gjuhën e shfrytëzuesit dhe gjuhën kodin e gjuhës korresponduese, p.sh. në rastin në vijim të frëngjishtes:

             java -Duser.language=fr -jar OmegaT.jar

Çështjet e Të drejtës së kopjes

Shumica e dokumentacioni të OmegaT-së është e licencuar të ri-shfrytëzohet nën GNU Public License (GPL) ose GNU Free Documentation License (GFDL). Ueb faqet nuk janë të licencuara për ri-shfrytëzim. Asnjë nga këto nuk kanë nevojë të kujdeseni përderisa ju nuk jeni të interesuar në çështje të veçanta të drejtës së kopjes.

Pasi të plasohet një përkthim i ndonjë pjese të dokumentacionit të OmegaT  te projekti OmegaT, ju autorizoni projektin OmegaT (të përcaktuar si pronar i projektit) ta ri-shfrytëzoj nën përmbajtjen e projektit OmegaT. Ju do të akreditoheni si autor i punës suaj dhe do të emërtoheni si mbajtës i përbashkët i të drejtës së kopjes. 

Marc Prior (koordinator i lokalizimit)